SALE - Spara upp till 50% - Shoppa här
Fri frakt på beställningar över SEK 499
Klimatkompenserad leverans 2-3 vardagar
30 dagars returrätt
SALE - Spara upp till 50% - Shoppa här
Fri frakt på beställningar över SEK 499
30 dagars returrätt

Integritetspolicy

Hos qUINT prioriterar vi datasäkerhet och konfidentialitet högt, och vi tar vårt ansvar på allvar. I den här integritetspolicyn kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter vi har tillgång till när du är kund hos qUINT, besöker vår hemsida och/eller i övrigt använder någon av de tjänster eller funktioner som vi erbjuder.

Uppdaterad 21 oktober 2021


1. Vi är den personuppgiftsansvariga

qUINT är personuppgiftsansvarig vid hanteringen av de personuppgifter som du lämnat till oss.

Våra juridiska uppgifter är som följer:
Axel Kaufmann ApS
Maren Smeds Gyde 9
8000 Aarhus C, Danmark

CVR nr.: 19 09 81 92
E-post: [email protected]


2. Syften med och rättsliga grunder för hanteringen av dina personuppgifter:

I samband med leveransen av våra tjänster kan vi hantera följande uppgifter om dig:


2.1 Användare av qUINTs hemsida

Vi använder kakor på quint-shop.com för att kunna leverera den bästa möjliga upplevelsen för användarna av vår hemsida.
Du kan läsa mer om vår användning av kakor i vår cookiepolitik her.


2.2 Kunder hos quint-store.com

2.2.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar allt efter omständigheterna dina identitets- och kontaktuppgifter, köphistorik och kortinformation i samband med onlinebeställningar. Personuppgifterna kategoriseras som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

2.2.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen sker i syfte att bekräfta beställningar, leverera varor, utkräva betalning, erbjuda kundtjänst och eventuellt för kreditering. qUINT använder även uppgifterna om den enskilda onlinekundens digitala beteende hos qUINT för att samla in allmän statistik och kunskap om hur onlinekunder använder de digitala plattformarna.
qUINT använder slutligen uppgifterna om den enskilda onlinekundens köp för att samla in allmän statistisk information om onlinekundernas beteende i syfte att utveckla och förbättra qUINTs butiker, sortiment och erbjudanden.

2.2.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för vår hantering i samband med onlineköp är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b.
Hanteringen av personuppgifter i statistiska syften baseras på dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. qUINTs legitima intressen består i att optimera våra butiker, varusortiment, erbjudanden samt digitala plattformar och tjänster.

qUINTs legitima intressen går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från kunderna att qUINT utför en sådan statistisk hantering.

2.2.4 När raderas dina personuppgifter?

Personuppgifter om kunder i qUINTs onlinebutik raderas två år efter att den senaste beställningen är slutförd eller annullerad. Bokföringspliktiga uppgifter raderas dock först fem år efter räkenskapsårets slut, enligt dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt c, samt danska bokföringslagens (bogføringsloven) § 10.

 


2.3 Medlemmar i qUINTs nyhetsbrevstjänst, kundklubb och konto

2.3.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kundklubb eller deltar i en av våra tävlingar kommer vi i samband med det att hantera dina personuppgifter i syfte att skicka dig nyhetsbrev, inbjudningar, spara kvitton för dina köp och annan information om våra tjänster och vår verksamhet.
Vi hanterar efter omständigheterna dina profiluppgifter, inbegripet men inte begränsat till ditt namn, mejladress, födelsedatum, hemmabutik och telefonnummer. Personuppgifterna kategoriseras som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

 

2.3.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen sker i syfte att upprätthålla och administrera medlemsprogram. Som ett led i medlemsprogrammet hanteras personuppgifter även i syfte att rikta erbjudanden och marknadsföring baserat på segmentering av enskilda medlemmars inköpsprofil.
qUINT använder slutligen uppgifterna om medlemmens köp och digitala beteende till att upprätthålla och utveckla qUINTs butiker, varusortiment, erbjudanden samt digitala plattformar och tjänster.

 

2.3.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för hanteringen så vitt det gäller medlemskap, nyhetsbrev eller deltagande i tävlingar är ditt samtycke, enligt dataskyddsförordningen artikel 6, stycke 1, punkt a. Samtycket kan när som helst dras tillbaka.
Hanteringen av personuppgifter i statistiska syften baseras på dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. qUINTs legitima intresse består i att optimera våra fysiska butiker, varusortiment, erbjudanden samt digitala plattformar och tjänster. qUINTs legitima intresse går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från medlemmarna att qUINT utför en sådan statistisk hantering.

2.3.4 När raderas dina personuppgifter?

Uppgifterna lagras så länge du är aktiv medlem i vår kundklubb. Uppgifterna raderas automatiskt efter två års inaktivitet (när du inte har öppnat vårt nyhetsbrev).
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss på [email protected].


2.4 Personer som kontaktar qUINTs kundtjänst med ärenden

2.4.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar personuppgifter som qUINT tar emot via telefon eller skriftliga ärenden från en kund, en medlem eller annan person, inbegripet men inte begränsat till namn, mejladress och telefonnummer.

2.4.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen av skriftliga ärenden och ärenden inkomna via telefon sker i syfte att handlägga och om möjligt lösa de frågor som ärenden rör, som ett led i qUINTs vanliga kundtjänst.

2.4.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter i samband med ärenden som inkommer till qUINT är dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f.
qUINTs legitima intressen består i att hantera, upprätthålla, följa upp och i möjligast mån lösa de frågor som ärenden rör. qUINTs legitima intressen går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från de som inkommer med ett ärende att qUINT utför nämnda handlingar.

2.4.4 När raderas dina personuppgifter?

qUINT sparar protokoll från telefonsamtal och skriftliga ärenden intill dess att all kontakt mellan qUINT och den person som vänt sig till qUINT är avslutad. Utgångspunkten är att ett ärende raderas senast två år efter det att den frågan som ärendet gäller är hanterad.


2.5 Kameraövervakning

2.5.1 Vilka av dina personuppgifter hanterar vi?

qUINT hanterar bildmaterial från kameraövervakningen av qUINTs faciliteter, inbegripet butiker, lager och huvudkontor. Personuppgifterna kategoriseras med övervägande utgångspunkt som vanliga uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningens artikel 6.

2.5.2 Vad är syftet med hanteringen av dina personuppgifter?

Hanteringen sker i syfte att skapa säkerhet och trygghet för qUINTs anställda, leverantörer och kunder, att förebygga och utreda kriminalitet, att beskydda qUINTs tillgångar och värden och tillhandahålla försäkringsmässig dokumentation, inbegripet men inte begränsat till dokumentation i samband med olyckor och skador och för att förbygga och utreda obehörigt intrång på qUINTs egendom.

2.5.3 Vilken rättslig grund har vi för att hantera dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för hanteringen är med övervägande utgångspunkt i dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt f. qUINTs legitima intresse för hanteringen är ovan beskrivna syften. qUINTs legitima intresse går före hänsyn till den registrerades integritet och friheter, då det måste betraktas som en rimlig förväntan från de som befinner sig på qUINTs faciliteter.
Om bildmaterialet från kameraövervakningen visar på straffbara förhållanden (eller innehåller känsliga uppgifter) är den rättsliga grunden för hanteringen dataskyddsförordningens stycke 8, stycke 3–5 respektive dataskyddsförordningens artikel 9, stycke 2, punkt f.

2.5.4 När raderas dina personuppgifter?

Kameraövervakning hos qUINT är underlagd en separat intern policy. Av den framgår bland annat att allt inspelat material raderas senast 30 dagar efter inspelning, om inspelningarna inte ska användas som dokumentation i samband med konkreta saker om eventuellt straffbara aktiviteter.


3. Mottagare

qUINT använder sig av externa samarbetspartners och leverantörer för till exempel drift, utveckling, hosting, IT-system, hantering av företagsbeställningar med mera, och qUINT vidarebefordrar därför dina personuppgifter till dessa.
Våra samarbetspartners och leverantörer är personuppgiftsbiträden för oss, och de hanterar endast personuppgifterna å qUINTs vägnar i enlighet med qUINTs instruktioner. Vi kan på samma sätt vidarebefordra dina personuppgifter till externa tredjeparter om det krävs av oss, eller om det är en del av den tjänst vi levererar till dig. Det kan till exempel vara till polisen eller skatteväsendet. När det med hänsyn till den konkreta tjänsten är möjligt så överlämnas personuppgifter i pseudonymiserad form. Det innebär att personuppgifterna inte längre kan kopplas till en bestämd person om man inte använder sig av supplerande uppgifter som endast qUINT har kännedom om.
Utöver de nämnda tillfällena så vidarebefordras dina personuppgifter inte till tredje part utan ditt tillstånd, med undantag om vi säljer av delar av verksamheten.


4. Tredjeländer

qUINT överför i vissa tillfällen personuppgifter till personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES (tredjeländer), inbegripet SalesForce, som erbjuder marknadsföringstjänster som qUINT använder. SalesForce är personuppgiftsbiträde för qUINT och är hemmahörande i USA.
Personuppgiftsbiträdesavtal är ingått på grunden för EU:s standardavtalsklausuler som anges i dataskyddsförordningen artikel 46, stycke 2, punkt c. De lämpliga garantier som behövs, som krävs av dataskyddsförordningen, uppfylls därmed och skyddsnivån för hanteringen av personuppgifterna lever upp till samma krav som alla andra av qUINTs personuppgiftsbiträden som hanterar personuppgifter åt qUINT inom EU.
Du kan läsa mer om garantierna i EU Standard Model Clauses.


5. Säkerhet

qUINT har höga standarder för säkerhet, så även när det gäller skydd av dina personuppgifter. Därför har vi ett antal interna procedurer och policys som säkrar att vi lever upp till våra höga standarder och därmed uppfyller dataskyddsförordningens krav om implementering av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Därmed gör vi vårt bästa för att säkra dina personuppgifters kvalitet och integritet.


6. Lagring och radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre har behov av att hantera dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som framgår ovan. I bedömningen av hur länge vi har behov för att lagra dina personuppgifter lägger vi avgörande vikt på det/de syften i vilka personuppgifterna i fråga hanteras.
Särskild lagstiftning, inbegripet men inte begränsat till den danska bogførings- og hvidvaskloven, kan dock förplikta oss och ge oss rätt till att lagra personuppgifterna en längre tid. Personuppgifter kan också lagras en längre tid om de är anonymiserade.


7. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.


7.1 Rät till tillgång (tillgångsrätt)

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig och ett antal ytterligare uppgifter.


7.2 Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot vår annars lagliga hantering av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot hanteringen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.


7.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få rättat oriktiga uppgifter om dig själv.


7.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få hanteringen begränsa får vi framöver endast hantera uppgifter (bortsett från lagring) med ditt samtycke eller i enlighet med rättskrav som kan fastslås, göras gällande eller försvaras.


7.5 Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan dess att tidpunkten för vår vanliga allmänna raderingsfrist inträder. Om du ansöker om det (och du är berättigad till radering) kommer vi utan onödig fördröjning radera de personuppgifter vi har registrerade om dig.
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan dess att tidpunkten för vår vanliga allmänna raderingsfrist inträder. Om du ansöker om det (och du är berättigad till radering) kommer vi utan onödig fördröjning radera de personuppgifter vi har registrerade om dig.


7.6 Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan ansöka om att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, och kan ansöka om att vi överför uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i danska Datatilsynets vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.


7.7 Om du önskar göra dina rättigheter gällande

Om du önskar utnyttja dina rättigheter som beskrivet ovan är du alltid välkommen att kontakta oss (se nedan). Vi ber dig om att du i samband med ditt ärende rörande dina rättigheter ger oss tillräckliga uppgifter för att vi ska kunna hantera ditt ärende, inbegripet ditt fulla namn och din mejladress, så att vi kan identifiera dig och svara på din förfrågan. Vi svarar på ditt ärende snarast möjligt.


8. Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke kan du alltid återkalla ditt samtycke. Detta kan du göra genom att kontakta oss på [email protected].
Om du återkallar ditt samtycke kommer vår hantering av dina personuppgifter upphöra. Återkallning av ditt samtycke påverkar inte lagligheten hos den hantering som vi har utfört på bakgrund av ditt tidigare givna samtycke. Om du återkallar ditt samtycke är gäller det därför först från den tidpunkten.


9. Länkar till andra webbsidor etcetera

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbsidor eller till integrerade webbsidor. qUINT ansvarar inte för innehållet hos andra organisationers webbsidor eller för deras praxis i samband med insamling av personuppgifter.
När du besöker andra webbsidor uppmuntras du till att läsa innehavarens policy gällande skydd av personuppgifter samt andra relevanta policys.


10. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra denna personuppgiftspolicy baserat på väsentliga ändringar i lagstiftningen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra hemsidan.


11. Överklagande

Om du är otillfreds med det sätt på vilka eller de syften i vilka vi hanterar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på [email protected].

Du har också rätt att skicka in ett klagomål till danska Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Danmark
Telefon 0045 33193200
E-post: [email protected]